a=val(thisform.text1.value)
b=val(thisform.text2.value)
c=val(thisform.text3.value)
k=b*b-4*a*c
IF a=0
thisform.label7.caption="此方程不是一元二次方程"
thisform.text4.value=""
thisform.text5.value=""
ELSE
thisform.label7.caption="此方程是一元二次方程"
if k<0
m=(-b/2*a)
n=((SQRT(-k))/2*a)
? m,n
thisform.text4.value= str(m)+ '+' +str(n,1)+'i'
thisform.text5.value= str(m)+ '-' +str(n,1)+'i'
else
thisform.text4.value=((-b+SQRT(k))/2*a)
thisform.text5.value=((-b-SQRT(k))/2*a)
ENDIF
endif
请问如何让一个无理数在表单里面显示根号形式,不开根。即使开根,如何设置文本框里的精度小数点后保留几位???